maq

54 teksty – auto­rem jest maq.

Kry­tyka mo­torem napędo­wym do dal­sze­go działania… 

myśl
zebrała 30 fiszek • 9 stycznia 2012, 18:03

Pas­ja za­wodo­wa, będąca mo­torem napędo­wym człowieka z cza­sem wy­pala go od środka… 

myśl
zebrała 59 fiszek • 2 sierpnia 2011, 15:01

… za­pisując ko­lejną kartę życia, od­da­lamy się od wzniosłych ideałów nak­reślo­nych na początku. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 29 lipca 2011, 11:32

Od­najdując ma­gię w krop­li deszczu, dos­trzeżemy piękno dzi­siej­sze­go dnia... 

myśl
zebrała 63 fiszki • 27 lipca 2011, 11:45

To fo­tog­raf kreśli skraw­ki swo­jej duszy różno­bar­wną pa­letą emoc­ji na zdjęciach pop­rzez wro­ta duszy…


In­spi­rowa­ne myślą ~ulubiienica
„Dusza nie wychodzi na fo­tog­ra­fii ... *
Jed­nak łat­wo ją zo­baczyć w czyichś oczach.”
 

myśl
zebrała 74 fiszki • 1 lipca 2011, 00:41

W układan­ce życia ludzie niczym puzzle do­bierają się pa­rami.
Tworząc własną de­finicję szczęścia. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 30 czerwca 2011, 08:09

Ta­cy różni…
Ta­cy da­lecy od ideału…
Ta­cy sa­mi w prag­nieniach, marzeniach…

Odtwórz  

myśl
zebrała 64 fiszki • 29 czerwca 2011, 16:15

Piękno budzące­go się dnia jest słabo dos­trze­gal­ne dla osób wczorajszych... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 26 czerwca 2011, 14:03

Niewy­powie­dziane słowa brze­mieniem ut­ra­pionej duszy… 

myśl
zebrała 68 fiszek • 23 czerwca 2011, 18:47

(...) dob­ry seks, me­todą na uda­ny dzień 

myśl
zebrała 54 fiszki • 11 czerwca 2011, 20:47
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

maq

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność